Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)  υπέγραψαν συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, η οποία θα διανοίξει περισσότερες ευκαιρίες αεροπορικών μεταφορών και θα βελτιώσει την άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο περιοχών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τους κανόνες και τα πρότυπα για τις πτήσεις. Η συμφωνία θα εφαρμόζεται αμέσως. Με τον καθορισμό παγκόσμιων κριτηρίων αναφοράς που δεσμεύουν το σύνολο των 37 χωρών των δύο περιοχών για θεμιτό ανταγωνισμό και βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, η συμφωνία αποτελεί το πλέον πρόσφατο παράδειγμα μιας νέας γενιάς διεθνών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών. Η υπογραφή διανοίγει νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις χώρες του ASEAN.

Η συμφωνία προβλέπει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και αναμένεται να επιφέρει νέες δυνατότητες αεροπορικών μεταφορών και οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές:

  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με τα κράτη του ASEAN καλύπτονται πλέον από ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο.
  • Όλες οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν να εκτελούν απευθείας πτήσεις από οποιονδήποτε αερολιμένα της ΕΕ προς όλους τους αερολιμένες των κρατών του ASEAN και αντιστρόφως για τις αεροπορικές εταιρείες του ASEAN.
  • Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να εκτελούν εβδομαδιαίως έως και 14 υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών προς ή από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και απεριόριστο αριθμό υπηρεσιών μεταφοράς φορτίου μέσω των δύο περιοχών και πέραν αυτών, προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα («δικαιώματα μεταφοράς πέμπτης ελευθερίας»)
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει σύγχρονες και δίκαιες διατάξεις ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς.