Στις 2 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή ενέκρινε την αξιολόγηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (κανονισμός Frontex) και ένα σχέδιο δράσης για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού. Με την πρώτη αυτή αξιολόγηση του κανονισμού Frontex, η οποία αποτελεί νομική υποχρέωση, η Επιτροπή αξιολόγησε τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Οργανισμού.
 

Η αξιολόγηση διαπιστώνει ότι, παρά την ύπαρξη σημαντικών προκλήσεων, όπως η πανδημία του κορονοϊού, η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης και ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Frontex έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν, η Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού Frontex, με διάφορες συστάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό, το διοικητικό του συμβούλιο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
 

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τον Frontex για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου