Το 2020, ο αριθμός των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ ήταν 6 534 (-16 % σε σύγκριση με το 2019). Εν τω μεταξύ, υπήρχαν 7 290 ύποπτοι διακινητές (-8 % σε σύγκριση με το 2019, αλλά σχετικά υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με την περίοδο 2008-2018).  Υπήρχαν επίσης 1 295 καταδικασθέντες διακινητές το 2020 (-25 % σε σύγκριση με το 2019), ωστόσο ο αριθμός των καταδικασθέντων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό των υπόπτων για εμπορία ανθρώπων (βλέπε γράφημα 1). Οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό της νόσου COVID-19 θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των τάσεων. 

Σχεδόν τα δύο τρίτα των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ήταν γυναίκες ή κορίτσια το 2020 (64%). Το ποσοστό των γυναικών και των κοριτσιών αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το προηγούμενο έτος (63 % το 2019), αλλά παρέμεινε χαμηλότερο από τις τιμές της περιόδου 2017-2018. Εν τω μεταξύ, μόνο το ένα τέταρτο περίπου των υπόπτων διακινητών και των καταδικασθέντων ήταν γυναίκες (24% και 26%, αντίστοιχα). 

Περισσότερα από τα μισά (55%) θύματα εμπορίας ανθρώπων υπέστησαν σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτή ήταν η κυρίαρχη μορφή εκμετάλλευσης, αν και έφτασε στον χαμηλότερο επιπολασμό της από το 2008. Εν τω μεταξύ, η εκμετάλλευση με καταναγκαστική εργασία αυξήθηκε στο ένα τρίτο (33%) και έφτασε στην υψηλότερη αξία της από το 2008.