Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου επίτευξης των ψηφιακών στόχων, τους οποίους έχει θέσει για το 2030 το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία. Φέτος, για πρώτη φορά η έκθεση συνοδεύεται από ανάλυση των στρατηγικών χαρτών πορείας των κρατών μελών και περιγράφει λεπτομερώς τα εθνικά μέτρα, τις δράσεις και τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπεται να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ.
 

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες οι συλλογικές προσπάθειες των κρατών μελών δεν θα επιτύχουν το επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ. Τα εντοπισθέντα κενά περιλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ποιοτικής συνδεσιμότητας, της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων από τις εταιρείες, τα οικοσυστήματα παραγωγής ημιαγωγών και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
 

Η Επιτροπή επικαιροποίησε επίσης τις συστάσεις που απηύθυνε στο κάθε κράτος μέλος της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.