Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2024, παρέχει κατευθύνσεις πολιτικής στα κράτη μέλη για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις οικονομίας που θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία για όλους. Παράλληλα, διασφαλίζεται η διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών, ενόψει και του δύσκολου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
 

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να λάβει περαιτέρω μέτρα για να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, καθώς και την ανοικτή στρατηγική της αυτονομία. Ενώ η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν στη διάθεσή τους ισχυρά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν, η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που θέτουν εμπόδια στην ανταγωνιστικότητά της, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και ισχυρότερες επενδύσεις, καθώς και αντιμετωπίζοντας τις μεγάλες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων.
 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλους τους τομείς πολιτικής: μακροοικονομική σταθερότητα, προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας και της δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει αυτόν τον συντονισμό πολιτικής, μεταξύ άλλων και ως προς την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παρέχει επίσης επικαιροποιημένες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ προσδιορίζει και τις επενδυτικές προτεραιότητες για την επικείμενη ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής συνοχής.
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις.