Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια στοχευμένη διαβούλευση καθώς και τη διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον χρηματοοικονομικό τομέα. Οι πρωτοβουλίες καλύπτουν τις περιπτώσεις χρήσης, τα οφέλη, τους φραγμούς, τους κινδύνους και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών.  
 

Η διαβούλευση και τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν θα δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ, του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την ΤΝ, σε συγκεκριμένους τομείς της σχετικής αγοράς. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι απόψεις εταιρειών που ήδη παρέχουν ή αναπτύσσουν συστήματα ΤΝ. 
 

Επιπλέον, μια σειρά εργαστηρίων που θα συνδιοργανωθούν από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές εποπτικές αρχές θα δώσει στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να παρουσιάσουν έργα και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Η εγγραφή στα εργαστήρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο, είναι ανοικτή έως τις 26 Ιουλίου.  
 

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Η πράξη της ΕΕ για την ΤΝ και οι υφιστάμενοι κανόνες του χρηματοοικονομικού τομέα παρέχουν μια στέρεη βάση για την τεχνολογική καινοτομία, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη και διαχειρίζονται τους κινδύνους. Είναι άκρως σημαντικό η Επιτροπή και άλλες αρμόδιες αρχές να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους —και με τους συμμετέχοντες στην αγορά— για την εφαρμογή των κανόνων αυτών με λογικό, υπεύθυνο και συνεκτικό τρόπο. Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία αυτή και να μοιραστούν τις απόψεις τους γι’ αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο σημαντικό τομέα όπου σημειώνεται ραγδαία τεχνολογική πρόοδος.»

(Για περισσότερες πληροφορίες: Francesca Dalboni — Τηλ.: + 32 229 88170· Marta Perez-Cejuela Romero — Τηλ.: + 32 2 296 37 70)