Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου Αγροδιατροφικής Αλυσίδας της ΕΕ (AFCO). Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου, το οποίο θα εξετάζει το κόστος παραγωγής, τα περιθώρια κέρδους και τις εμπορικές πρακτικές ανακοινώθηκε στα μέσα Μαρτίου ως ένα από τα μέτρα για την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των κρίκων της αλυσίδας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις τιμές, τη διάρθρωση του κόστους και την κατανομή των περιθωρίων και της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα εφοδιασμού, με παράλληλη τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και ανταγωνισμού.

Το Παρατηρητήριο θα στηρίξει την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της διάρθρωσης του κόστους και της κατανομής των περιθωρίων και της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Το Παρατηρητήριο θα διαθέτει έως και 80 μέλη, τα οποία θα εκπροσωπούν τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη γεωργία, την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και οργανώσεις που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται σε διάφορα στάδια της αλυσίδας —από γεωργούς και προμηθευτές εισροών, ως τη βιομηχανία τροφίμων, εμπόρους, μεταφορείς, την εφοδιαστική, το λιανεμπόριο και τους καταναλωτές. Το Παρατηρητήριο αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024.

Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές έως τις 13 Μαΐου. Οι οργανώσεις που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση