Οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις πολιτικές της ΕΕ. Με βάση τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα διάφορες δράσεις οι οποίες επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν ισχυρότερη συμμετοχή στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν και οι οποίες εμβαθύνουν τη διάσταση της νεολαίας σε μια σειρά πολιτικών της ΕΕ.

Καθώς οι δράσεις αυτές θέτουν στο προσκήνιο τις ανάγκες της νεολαίας, κινητοποιούν τους νέους και τις νέες με ουσιαστικό τρόπο ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024 αλλά και πέραν αυτών.

Ενσωμάτωση της προοπτικής της νεολαίας στις πολιτικές της ΕΕ

Κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ, η Επιτροπή θα εφαρμόζει έναν «έλεγχο νομοθεσίας από τη σκοπιά της νεολαίας», ο οποίος θα διασφαλίζει ότι λαμβάνεται συστηματικά υπόψη ο αντίκτυπός τους στους νέους. Για να επιτευχθεί αυτό, θα διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα υφιστάμενα εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και των εκτιμήσεων επιπτώσεων.

Τα εν λόγω εργαλεία θα συμπληρωθούν με διάφορα μέσα ειδικά για τους νέους στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027. Άλλες πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με τον έλεγχο της νομοθεσίας από τη σκοπιά της νεολαίας περιλαμβάνουν διαλόγους πολιτικής μεταξύ νέων και επιτρόπων, μια σειρά ειδικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης για την ενσωμάτωση της διάστασης νεολαίας και μια νέα πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για τη νεολαία που θα διευκολύνει τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις και ερευνητές για τη νεολαία, εκπροσώπους των κρατών μελών και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία τον μεγαλύτερο μηχανισμό συμμετοχής των νέων στην Ευρώπη, ευθυγραμμίζοντας στενότερα τα θέματα του διαλόγου με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Αντιμετώπιση των ανησυχιών των νέων σε βασικούς τομείς πολιτικής

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει προτείνει διάφορες συγκεκριμένες δράσεις για τη λήψη υπόψη των ανησυχιών των νέων σε πέντε τομείς πολιτικής που είναι καίριας σημασίας για αυτούς: υγεία και ευεξία, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση και κατάρτιση, διεθνής συνεργασία και ευρωπαϊκές αξίες, απασχόληση και ένταξη.

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, η Επιτροπή θα προβεί, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

  • θα προωθήσει τις εργασίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο το 2024, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια·
  • θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα τακτικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με οργανώσεις νεολαίας ανά τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας διαλόγου για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·
  • θα επικαιροποιήσει το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης το 2024, ώστε να ληφθούν υπόψη ζητήματα όπως η δίκαιη αμοιβή και η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία·
  • θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την ευεξία στα σχολεία, οι οποίες θα δημοσιευθούν το 2024·
  • θα προσεγγίσει τους νέους και τις νέες μέσω της επικείμενης εκστρατείας της Επιτροπής για το κλίμα και τη δημοκρατία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024·
  • θα αυξήσει τις ευκαιρίες εθελοντισμού για τους νέους ώστε να αντιμετωπίσουν την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης του 2024 μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· 
  • θα εφαρμόσει περαιτέρω την πρωτοβουλία ALMA (aim, learn, master, achieve) για να βοηθήσει τους μειονεκτούντες νέους ηλικίας 18-29 ετών να ενταχθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μέσω μιας εργασιακής εμπειρίας μάθησης στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2024

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να φέρει την ΕΕ κοντά στους νέους, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2024 θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 19 Απριλίου, δύο μήνες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θα επικεντρωθεί στη δημοκρατική συμμετοχή και τις εκλογές, με σκοπό τον εορτασμό και την προώθηση της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των νέων στα κοινά μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ιστορικό

Οι δράσεις που εξαγγέλθηκαν σήμερα βασίζονται σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022.Το Έτος περιλάμβανε περισσότερες από 13.000 δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από περισσότερα από 2.700 ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, μεταξύ των οποίων θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη της ΕΕ, οργανώσεις που συνεργάζονται με τους νέους και για τους νέους, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι. Στο πλαίσιο του Έτους, η Επιτροπή εντόπισε περισσότερες από 130 πρωτοβουλίες πολιτικής για τη νεολαία, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους ίδιους τους νέους

Η σημερινή δράση σχετικά με τη στήριξη της διάστασης της νεολαίας στις προτεραιότητες και τις πολιτικές της ΕΕ αποτελεί απάντηση στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, καθώς και βασικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.