Η Επιτροπή εξέδωσε μια τυποποιημένη μεθοδολογία για τη μέτρηση της παρουσίας μικροπλαστικών στο νερό, καθώς και μια κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετική πράξη για τη διασφάλιση της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για γεωργική άρδευση. Αυτά τα δύο νέα μέτρα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτων και στη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η εναρμονισμένη και τυποποιημένη μεθοδολογία θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία μικροπλαστικών στην αλυσίδα υδροδότησης. Έτσι θα διευκολυνθεί η σύγκριση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση όπου τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους παρακολούθησης.

Η νομοθετική πράξη για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι εθνικές αρχές για την πρόβλεψη της διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση λυμάτων για άρδευση, κυρίως μέσω του εντοπισμού των κινδύνων.

Αυτά τα νέα πρότυπα για τα ύδατα ακολουθούν μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην αρχή της εβδομάδας, η οποία στόχο έχει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καθορίσουν την «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» των ωκεανών. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα κράτη μέλη να παράσχουν ασφάλεια στους οικονομικούς παράγοντες όσον αφορά το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν με βιώσιμο τρόπο τη θάλασσα, αποφεύγοντας παράλληλα σημαντικές ή μη αναστρέψιμες ζημίες στη θαλάσσια ζωή ή τους θαλάσσιους οικοτόπους.

Ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το νερό που χρησιμοποιούμε, από το πόσιμο νερό έως το νερό της άρδευσης, πληροί πάντα τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας. Με τα ισχύοντα πρότυπα, οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι το νερό που πίνουν θα ελέγχεται προσεκτικά όσον αφορά την παρουσία μικροπλαστικών και ότι κάθε επαναχρησιμοποιούμενο νερό είναι ασφαλές, περιορίζοντας έτσι την υπερβολική άντληση νερού και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του κύκλου του νερού που έχει διαταραχθεί. Ωστόσο, για να αποκαταστήσουμε πραγματικά αυτόν τον κύκλο, πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τις θάλασσες μας. Επομένως, βασίζομαι στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι φιλοδοξίες μας για βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα μετουσιωθούν στις μελλοντικές θαλάσσιες στρατηγικές τους.»

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ