Η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της για την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί νέα ώθηση στη διά βίου μάθηση με τους εξής τρόπους:

  • Προώθηση αυξημένων, αποτελεσματικότερων και χωρίς αποκλεισμούς επενδύσεων στην κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και να στηριχθούν οι άνθρωποι κατά τη μετάβαση από μία θέση εργασίας σε άλλη.
  • Διασφάλιση της καταλληλόλητας των δεξιοτήτων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της συνεργασίας και με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις.
  • Αντιστοίχιση των προσδοκιών των ανθρώπων και των συνόλων των δεξιοτήτων με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, ιδίως για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την οικονομική ανάκαμψη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί για την ενεργοποίηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, ιδίως γυναικών και νέων, και ιδίως εκείνων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
  • Προσέλκυση ατόμων από τρίτες χώρες με δεξιότητες που χρειάζεται η ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης και της κινητικότητας και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Επιτροπή θα προωθήσει ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, για παράδειγμα με την ανάδειξη σχετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ενωσιακής χρηματοδότησης, για τη στήριξη της υιοθέτησης και της υλοποίησης τους στην πράξη. Θα διοργανωθούν επίσης εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ για την υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης των εταίρων όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση. Το προτεινόμενο Έτος έχει επίσης ως στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες και να προωθήσει εργαλεία και μέσα για περισσότερη διαφάνεια και πιο εύκολη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ακόμη και εκείνων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες.

Για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των σχετικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν εθνικό συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-xekina-tis-ergasies-gia-eyropaiko-etos-dexiotiton-2022-10-12_el