Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί της αναθεώρησης και της ενίσχυσης των υφιστάμενων προτύπων εμπορίας που ισχύουν για το μέλι, τους χυμούς φρούτων, τις μαρμελάδες και το γάλα.

Οι λεγόμενες οδηγίες για το πρωινό θεσπίζουν κοινούς κανόνες σχετικά με τη σύνθεση, την ονομασία πώλησης, την επισήμανση και την παρουσίαση των εν λόγω προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της εσωτερικής αγοράς και να παρέχεται βοήθεια στους καταναλωτές για να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Οι αναθεωρημένες οδηγίες που συμφωνήθηκαν από τους συννομοθέτες θα θεσπίσουν τις ακόλουθες αλλαγές: υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής του μελιού, καινοτομία και ευκαιρίες στην αγορά για τους χυμούς φρούτων σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών, υψηλότερη υποχρεωτική περιεκτικότητα σε φρούτα στις μαρμελάδες και απλουστευμένη επισήμανση για το γάλα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα του εκάστοτε μελιού η χώρα προέλευσης ή οι χώρες προέλευσης σε περίπτωση μειγμάτων μελιού. Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή υπόκειται πλέον σε επίσημη έγκριση από τους συννομοθέτες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου