Έχει τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα πολιτικής 2030 Ψηφιακή, ένας μηχανισμός παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030.

Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν θέσει από κοινού συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους στους τέσσερις βασικούς τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διακήρυξη σχετικά με τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Οι σκοποί και οι στόχοι συνοδεύονται από κυκλική διαδικασία συνεργασίας που αρχίζει σήμερα, με σκοπό τον απολογισμό της προόδου και τον καθορισμό οροσήμων ώστε να επιτευχθούν έως το 2030. Το πρόγραμμα δημιουργεί επίσης ένα νέο πλαίσιο για πολυκρατικά έργα που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ψηφιακές πρωτοβουλίες.

Ο στόχος: στόχοι και σκοποί της Ψηφιακής Δεκαετίας

Αρχής γενομένης από σήμερα και μέχρι το 2030, τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Επιτροπή, θα διαμορφώσουν τις ψηφιακές πολιτικές τους για την επίτευξη στόχωνσε 4 τομείς ώστε:

  • να βελτιώσουν τις βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών·
  • να βελτιώσουν την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος, από τις επιχειρήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων·
  • να προωθήσουν περαιτέρω τις υποδομές συνδεσιμότητας, υπολογιστικής και δεδομένων της ΕΕ· και
  • να καταστήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διοίκηση διαθέσιμες επιγραμμικά.

Οι στόχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τους σκοπούς του προγράμματος πολιτικής, όπως η κατοχύρωση ασφαλούς και προστατευμένης ψηφιακής τεχνολογίας, ανταγωνιστικού επιγραμμικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, ασφαλών πρακτικών κυβερνοασφάλειας, δίκαιης πρόσβασης σε ψηφιακές ευκαιρίες για όλους και όλες, καθώς και η ανάπτυξη βιώσιμων καινοτομιών με αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων.

Από κοινού, οι σκοποί και οι στόχοι της Ψηφιακής Δεκαετίας θα διέπουν τις δράσεις των κρατών μελών, οι οποίες θα αξιολογούνται από την Επιτροπή σε ετήσια έκθεση προόδου, την κατάσταση της Ψηφιακής Δεκαετίας. Μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, το συμβούλιο για την Ψηφιακή Δεκαετία, θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα δημιουργηθεί επίσης ένα νέο φόρουμ με σκοπό τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και τη συζήτηση των απόψεών τους.

Συνεργασία και παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων για το 2030

Κατά τους προσεχείς μήνες, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα αναπτύξει βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων, στο πλαίσιο του ετήσιου δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίαςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEL••• (DESI). Με τη σειρά τους, τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν τους εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας τους εντός 9 μηνών από σήμερα, όπου θα περιγράφουν τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν, σε εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του προγράμματος. Από τον Ιούνιο του 2023, η Επιτροπή θα δημοσιεύει την ετήσια έκθεση προόδου της, την κατάσταση της Ψηφιακής Δεκαετίας, με την οποία θα παρέχει επικαιροποίηση, αξιολόγηση και σύσταση σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων και των σκοπών.

Πολυκρατικά έργα

Η συγκέντρωση επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών είναι απαραίτητη για την επίτευξη ορισμένων από τις φιλοδοξίες των σκοπών και των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας. Προκειμένου να συνενώνονται οι προσπάθειες για να επιτυγχάνεται αντίκτυπος μεγάλης κλίμακας, το πρόγραμμα πολιτικής δημιουργεί διαδικασία για τον προσδιορισμό και τη δρομολόγηση πολυκρατικών έργων σε τομείς όπως η τεχνολογία 5G, οι κβαντικοί υπολογιστές και οι συνδεδεμένες δημόσιες διοικήσεις, μεταξύ άλλων.

Επόμενα βήματα

Κατά τους προσεχείς μήνες, η Επιτροπή θα εκδώσει εκτελεστική πράξη με την οποία θα καθορίζονται οι ΒΔΕ για τους ψηφιακούς στόχους και θα αναπτύσσονται οι προβλεπόμενες πορείες σε επίπεδο ΕΕ για καθέναν από αυτούς από κοινού με τα κράτη μέλη.

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση για την κατάσταση της Ψηφιακής Δεκαετίας, με την οποία θα παρέχει επικαιροποίηση, αξιολόγηση και σύσταση σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων και των σκοπών.

Τον Οκτώβριο, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τους πρώτους εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας τους, σχετικά με τους οποίους η Επιτροπή θα έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή υποστήριξης.