Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι νέοι (ηλικίας 15–29 ετών) αποτελούσαν περίπου το 16,3% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Μεταξύ των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, αντιπροσωπεύουν  περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Δανίας, Byen København (26,7%), καθώς και στις φοιτητικές πόλεις του Overig Groningen στην Ολλανδία (25,4%) και της Χαϊδελβέργης, Stadtkreis στη Γερμανία (25,1%). Υπήρχαν 46 περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 σε ολόκληρη την ΕΕ όπου οι νέοι αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού. Αυτές οι περιφέρειες ήταν κυρίως αστικές και πολλές πανεπιστημιακές πόλεις και ήταν συγκεντρωμένες σε μικρό αριθμό κρατών μελών της ΕΕ – Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Ολλανδία και Σουηδία.

Κοιτάζοντας το μέλλον και με βάση τις πληθυσμιακές προβλέψεις της Eurostat «EUROPOP2019», οι νέοι θα αποτελούν το 14,9% του πληθυσμού της ΕΕ έως το 2050, ποσοστό 1,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το μερίδιό τους την 1η Ιανουαρίου 2021, δείχνοντας κάποια σημάδια προοδευτικής γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, το μερίδιο των νέων προβλέπεται να παραμείνει σταθερό ή να συνεχίσει να αυξάνεται στις 16 περιφέρειες NUTS 3 που είχαν σχετικά υψηλό μερίδιο νέων το 2021. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στη Γερμανία (14 περιφέρειες), στο Βέλγιο, και ένα από τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, το Mayotte.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221104-1