Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα, το 2023 η συντριπτική πλειονότητα των περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσαν τα αυστηρότατα ενωσιακά πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» των υδάτων κολύμβησης. Αυτό αφορά το 85,4% των πλέον πολυσύχναστων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ. Το 96% του συνόλου των επίσημα χαρακτηρισμένων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, ενώ μόλις το 1,5% ταξινομείται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
 

Η αξιολόγηση, η οποία διενεργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Επιτροπή, επισημαίνει τις ασφαλείς για τους κολυμβητές περιοχές κολύμβησης στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Εστιάζει ιδίως στην ασφάλεια της κολύμβησης, μέσω της παρακολούθησης βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες, και όχι τόσο στη γενική ποιότητα του νερού.
 

Η Ελλάδα, η Κροατία, η Κύπρος και η Αυστρία είναι οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας. Στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Αυστρία και τη Ρουμανία, όλα τα επισήμως χαρακτηρισμένα ύδατα κολύμβησης πληρούσαν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας το 2023.
 

Μετά την έκδοση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης το 2006, το ποσοστό των υδάτων κολύμβησης ανεπαρκούς ποιότητας έχει μειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία και έχει σταθεροποιηθεί από το 2015. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με την κολύμβηση εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας: τα ύδατα σε 321 περιοχές κολύμβησης στην ΕΕ το 2023 χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.