Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2023. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ για νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε μειονεκτούντα άτομα έως τη συμβολή στη δράση για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής.

Με βάση το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η πρόσκληση αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών αλληλεγγύης για τους νέους, διαθέτοντας πάνω από 142 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτήσει τον εθελοντισμό, έργα αλληλεγγύης υπό την καθοδήγηση νέων, ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας με επίκεντρο την αρωγή των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις και άλλα θύματα φυσικών ή μη φυσικών καταστροφών, όπως και την πρόληψη, την προώθηση και τη στήριξη στον τομέα της υγείας, καθώς και την επόμενη έκδοση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Η πρόσκληση αυτή παρέχει επίσης στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, θα πρέπει να αναπτυχθεί αλληλεγγύη μεταξύ οργανώσεων και εθελοντών από τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα  και άτομα και κοινότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι πρώτοι εθελοντές θα αναλάβουν δράση σε έργα σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών για δραστηριότητες αλληλεγγύης που ασχολούνται με κοινωνικές προκλήσεις, και μεταξύ 18 και 35 ετών για εθελοντισμό στήριξης διεθνών δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπου μπορούν να φυλλομετρήσουν και να βρουν φορείς που υλοποιούν έργα. Ομάδες νέων που έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για έργα αλληλεγγύης στα οποία είναι επικεφαλής.

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης βάσει σήματος ποιότητας, το οποίο πιστοποιεί ότι ο κάτοχος είναι σε θέση να διεξάγει δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) για κεντρικές δράσεις. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απαριθμεί τα διάφορα είδη δράσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.