Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προμήθεια νέας υπηρεσίας πρόσβασης στα δεδομένα του Copernicus μετά τη υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και μιας κοινοπραξίας υπό την ηγεσία της T-Systems International. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε εξαιρετικά μεγάλους όγκους (petabytes) ψηφιακών δεδομένων γεωσκόπησης από τη συστοιχία δορυφόρων Sentinel του Copernicus.
 

Η νέα αυτή υπηρεσία πρόσβασης σε δεδομένα θα δώσει τη δυνατότητα στο Copernicus να εξυπηρετεί καλύτερα τους χρήστες του με διάφορες δωρεάν υπηρεσίες δεδομένων σχετικά με νέες και παλαιότερες εικόνες των δορυφόρων Sentinel:

  • θα καταστεί δυνατή η εύκολη ανακάλυψη, απεικόνιση, τηλεφόρτωση και ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων·
  • οι χρήστες θα επωφελούνται από ένα σύνολο εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων που θα διατίθενται για την εξαγωγή των πληροφοριών που χρειάζονται για την άσκηση των δημόσιων, ιδιωτικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων τους·  
  • οι χρήστες μπορούν να παρέχουν νέες κατάντη υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις διεπαφές που διατίθενται από αυτή τη νέα υπηρεσία, εμπλουτίζοντας έτσι τον χώρο δεδομένων του Copernicus με μια ευρύτερη προσφορά υπηρεσιών.


Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η κοινωνία και η οικονομία μας απαιτούν την εύκολη προσβασιμότητα υψηλότερων όγκων ποιοτικών δεδομένων για άμεση ανάλυση. Το Copernicus έχει καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος πάροχος δεδομένων και πληροφοριών γεωσκόπησης, απαραίτητων για την εφαρμογή τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών σε πολλούς βασικούς τομείς.
 

Η νέα αυτή σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Copernicus που έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, βασίζεται δε στην πείρα που έχει αποκτηθεί από την έναρξη λειτουργίας, το 2017, των υπηρεσιών πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες (DIAS). Η νικήτρια κοινοπραξία αποτελείται από ένα μείγμα ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και γεωσκόπησης, οι οποίοι παρέχουν καινοτόμες λύσεις με ισχυρή συμμετοχή ΜΜΕ.

Περισσότερα: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη νέα υπηρεσία καλύτερης πρόσβασης και αξιοποίησης των δεδομένων των δορυφόρων του ενωσιακού προγράμματος Copernicus (europa.eu)