Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με έναν νέο κανονισμό για τα μηχανήματα. Ο νέος κανονισμός αναθεωρεί την υφιστάμενη οδηγία για τα μηχανήματα και προσαρμόζει τους κανόνες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων και προκλήσεων που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στα μηχανολογικά προϊόντα και διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό τους.

Ο κανονισμός καλύπτει τα μηχανολογικά καταναλωτικά προϊόντα και τα βιομηχανικά μηχανήματα, από βαρέα επαγγελματικά κατασκευαστικά μηχανήματα έως ολόκληρες γραμμές βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και εξαιρετικά ψηφιοποιημένα προϊόντα, όπως ρομπότ ή εκτυπωτές 3D για μεταποίηση. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην επόμενη γενιά μηχανημάτων, θα προωθήσουν την καινοτομία και θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα των μηχανημάτων στην ενιαία αγορά και παγκοσμίως.

Ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα:

  • Θα διασφαλίσει την ασφάλεια των μηχανημάτων και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών στις νέες τεχνολογίες.  Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μηχανολογικά προϊόντα τηρούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στον κανονισμό. Έξι κατηγορίες μηχανημάτων θα υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση από τρίτους, η οποία θα συμπληρώνεται από διαδικασία ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις με σκοπό την επικαιροποίηση του αριθμού αυτού. Οι κανόνες εισάγουν νέες απαιτήσεις ασφάλειας για τα αυτόνομα μηχανήματα, τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής και, για πρώτη φορά, την ασφαλή χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα μηχανήματα. Για να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, οι κατασκευαστές μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται σε απόθεμα εναρμονισμένων προτύπων, το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς με βάση την τεχνική πρόοδο, διευκολύνοντας την καινοτομία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα.
  • Θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τους κατασκευαστές. Οι κανόνες εισάγουν διοικητικές απλουστεύσεις, όπως η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών μορφοτύπων για τις οδηγίες χρήσης. Αυτό θα βοηθήσει τον κλάδο να εξοικονομήσει έως και 16,6 δισ. ευρώ ετησίως. Οι νέοι κανόνες καθορίζουν επίσης την πορεία προς την προσαρμογή των τελών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στις ανάγκες των ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98 % του τομέα των μηχανημάτων. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη συνοχή με τους κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοανθεκτικότητα.
  • Θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου.Ο νέος κανονισμός θεσπίζει σαφείς και αναλογικούς κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ, και αυξάνει την ασφάλεια δικαίου για τους κατασκευαστές. Αποσαφηνίζει θέματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους ορισμούς, τις βασικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Το τελικό κείμενο αποσαφηνίζει περαιτέρω την έννοια της ουσιαστικής τροποποίησης των προϊόντων.
  • Θα καθιερώσει αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζουν τις διασφαλίσεις έναντι των μη συμμορφούμενων μηχανολογικών προϊόντων με εκείνες που χρησιμοποιούνται στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα προϊόντα.