Το EURES, δημιουργήθηκε το 1994 και είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης, σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Το δίκτυο κατέβαλε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται από τις ίδιες ευκαιρίες, παρά τα γλωσσικά εμπόδια, τις πολιτιστικές διαφορές, τα γραφειοκρατικά προβλήματα, την πολυμορφία της εργασιακής νομοθεσίας και την έλλειψη αναγνώρισης των πιστοποιητικών σπουδών στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Το δίκτυο EURES καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού (ECO)

Το δίκτυο συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, το οποίο υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Το ECO διαχειρίζεται τη διαδικτυακή πύλη EURES και τη διαδικτυακή πλατφόρμα EOJD.

Εθνικά Γραφεία Συντονισμού (NCO)

Κάθε χώρα-μέλος του δικτύου έχει ορίσει ένα εθνικό γραφείο συντονισμού για το EURES, το οποίο είναι αρμόδιο για τον συντονισμό του εθνικού δικτύου των μελών και των εταίρων.

Μέλη και εταίροι του EURES

Οι υπηρεσίες προς άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες παρέχονται από τα μέλη και τους εταίρους του EURES.

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) διαδραματίζουν ειδικό ρόλο καθώς συμμετέχουν και παρέχουν υπηρεσίες ως μέλη του EURES, όπως ακριβώς και τα άλλα μέλη. Πέραν των ΔΥΑ, στο EURES μπορούν να συμμετέχουν είτε ως μέλη του EURES είτε ως εταίροι του EURES και άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί απασχόλησης που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες. Το αν θα είναι μέλη ή εταίροι εξαρτάται από το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Τα μέλη EURES παρέχουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών EURES ενώ οι εταίροι EURES παρέχουν λιγότερες υπηρεσίες ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού ή τη φύση των άλλων υπηρεσιών που παρέχει κατά κανόνα ο οργανισμός.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του EURES μπορείτε να επισκεφθείτε τα διάφορα τμήματα αυτού του διαδικτυακού τόπου, να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και των εταίρων του EURES στη σελίδα το EURES στη χώρα σας ή να έλθετε σε άμεση επαφή με έναν σύμβουλο EURES μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου ή διαδικτυακής συνομιλίας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης του EURES για βοήθεια στη χρήση της δικτυακής πύλης ή τυχόν άλλες ερωτήσεις.