Το δίκτυο Europe Direct

Η ΕΕ διαθέτει κεντρική υπηρεσία επικοινωνίας καθώς και ευρύ φάσμα δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ που παρέχουν πληροφορίες, υπηρεσίες και υποστήριξη, όπως είναι το δίκτυο Europe Direct. Τα κέντρα EUROPE DIRECT φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον κόσμο και κάνουν πιο εύκολη τη συμμετοχή σε συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ. Τα κέντρα δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της ΕΕ και συνεργάζονται ενεργά με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να αισθάνονται ότι συμμετέχουν περισσότερο στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.