Τα λιπάσματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια. Η παραγωγή τους και το κόστος τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια παγκόσμια κρίση στον τομέα των ανόργανων λιπασμάτων και της ενέργειας υπονομεύει πλέον την επισιτιστική ασφάλεια και ωθεί προς τα πάνω τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. 

Οι γεωργοί σε όλες τις χώρες του κόσμου και ιδίως στις ευάλωτες χώρες αισθάνονται έντονα τον αντίκτυπο της στενότητας που επικρατεί στην αγορά λιπασμάτων. Στο διεθνές πεδίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, ιδίως με τη:

  • Συνέχιση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» προκειμένου να συμβάλει στα τέσσερα σκέλη δράσης της αντίδρασης της «Ομάδας Ευρώπη» στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια (αλληλεγγύη, παραγωγή, εμπόριο και πολυμερής προσέγγιση).
  • Συνεργασία με επιλεγμένες χώρες-εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Fertiliser Challenge (Παγκόσμια πρόκληση για τα λιπάσματα), για τη μείωση της εξάρτησης και της κατανάλωσής τους από εισαγόμενα ανόργανα λιπάσματα μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, της αύξησης της αποδοτικής χρήσης των λιπασμάτων και των εναλλακτικών γεωργικών πρακτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες εφαρμογών και παροχής συμβουλών στους γεωργούς.
  • Βελτίωση της διαφάνειας της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων, με τη συμβολή σε σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες σχετικά με τα λιπάσματα, ιδίως στο σύστημα πληροφόρησης για τις γεωργικές αγορές (AMIS) της G20.
  • Ενίσχυση της στήριξης για την αντιμετώπιση των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών, μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου του ΔΝΤ για τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης, και ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΟ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) για την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων επενδύσεων.
  • Έναρξη συζητήσεων σχετικά με βελτιώσεις της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής των εξαγωγικών περιορισμών στο εμπόριο λιπασμάτων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, με σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της δήλωσης για την επισιτιστική ανασφάλεια που συμφωνήθηκε κατά την τελευταία υπουργική διάσκεψη.
  • Συνέχιση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι το παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, μπορεί να διεξάγεται απρόσκοπτα.
  • Περαιτέρω ενίσχυση της ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας της ΕΕ, η οποία μέχρι σήμερα το 2022 υπερβαίνει ήδη τα 900 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι περίπου κατά 55 % υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν κατά 80 % υψηλότερο σε σχέση με το 2020.

Εκτός από τη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τη χρήση των λιπασμάτων, η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της πείνας, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων και της ανασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και των οικονομικών κλυδωνισμών. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της και τα κράτη μέλη προκειμένου να στηρίξει την ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών ικανοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων στα πλέον ευάλωτα περιβάλλοντα. Παράλληλα με την προώθηση αυτού του στόχου, η ΕΕ θα προετοιμάσει το έδαφος για καινοτόμες προσεγγίσεις για τη στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης της γονιμότητας του εδάφους, με την εφαρμογή ποικίλων ειδικών ανά τόπο λύσεων για τη γονιμότητα του εδάφους, οι οποίες ευνοούν τη βιώσιμη αύξηση της απόδοσης.