Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας η ΕΕ, υπέγραψε πέντε μνημόνια συμφωνίας για μια δασική εταιρική σχέση με τη Γουιάνα, τη Μογγολία, τη Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα και τη Ζάμπια

Οι δασικές συμπράξεις περιλαμβάνουν το ολιστικό πλαίσιο συνεργασίας της ΕΕ για κοινές εργασίες στα δάση, με στόχο την αναστροφή της αποψίλωσης των δασών στις υποστηριζόμενες χώρες και, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της προστασίας του κλίματος και της βιοποικιλότητας.

Με αυτή τη συμφωνία:

  • Διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των δασών με τη βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Εντείνεται η διαδικασία του οικονομικού μετασχηματισμού με τόνωση της δασικής βιοοικονομίας, που θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μέσω βιώσιμων αλυσίδων αξίας που σχετίζονται με τα δάση και πρόσβασης στην αγορά
  • Μειώνεται το ποσοστό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών.