Την Παρασκευή, η Επιτροπή έλαβε από την Ελλάδα το δεύτερο αίτημα πληρωμής στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εκταμίευση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 3,56 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση), εκ των οποίων 1,72 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,85 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί με συνολικά 17,43 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ σε δάνεια. Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξαρτώνται από τις επιδόσεις και από την υλοποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Αυτό το δεύτερο αίτημα πληρωμής αφορά 28 ορόσημα και στόχους που καλύπτουν διάφορες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, της ενέργειας, της αποκατάστασης του εδάφους λιγνιτοπαραγωγών περιοχών, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής, χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής πολιτικής, της έρευνας και της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και της ανάπτυξης των τομέων του τουρισμού, της γεωργίας και της βιομηχανίας. Τρία από τα ορόσημα και τους στόχους αφορούν την υλοποίηση του δανειακού μέρους του Μηχανισμού.

Η Επιτροπή έχει τώρα στη διάθεσή της δύο μήνες για να αξιολογήσει το αίτημα. Στη συνέχεια, θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου προκαταρκτική αξιολόγησή σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή.